Vos résultats de recherche

Kadastraal inkomen : vraag voor vermindering

Posté par denis sur 13 décembre 2015
| 0

Geachte,

Is een vermindering van het kadastraal inkomen mogelijk en in voorkomend geval, onder welke voorwaarden.

Beleefde groeten,

De Heer M. van Lier

Vermindering van het kadastraal inkomen is inderdaad mogelijk, doch slechts in bepaalde gevallen.Deze mogelijkheden zijn dus beperkt, tot zéér beperkt.
Samengevat kan men stellen dat de kadastraal inkomen enkel verminderd kan worden in volgende gevallen:

– zo uw pand niet verhuurd kan worden (langer dan drie maanden)

– zo uw pand onbewoonbaar is (niet door eigen daad, bv. verkrotting doch door een externe daad van « overmacht » bv. door brand, aanzienlijke waterschade)

– zo u uw commercieel pand verbouwt tot een eensgezinswoning

De voorwaarden voor vermindering van het KI worden hieronder verder uitgewerkt.

1- Enerzijds door improductiviteit, verlies of ontbreken van inkomsten.

Dat kan in twee gevallen:

– indien een ongemeubeld goed in het aanslagjaar negentig dagen lang niet is gebruikt en geen inkomsten heeft opgeleverd, vermindert de KI onder de voorwaarde dat de leegstand er niet opzettelijk is (het betreft in casu quasi uitsluitend de verhuring van onroerende goederen).

– indien een pand helemaal of gedeeltelijk vernield is.

Om zo’n vermindering te krijgen, dient u als eigenaar een bezwaarschrift in te dienen bij de gewestelijke directeur van de Directe Belastingen (de coördinaten die voor u van toepassing zullen zijn, vindt u op uw aanslagbiljet terug). De aanvraag voor de schatting moet wel gebeuren vóór 1 mei van het jaar dat volgt op het belastingjaar. Na deze aanvraag stuurt het kadaster een controleur. Deze maakt een schatting en zal in een aangetekend schrijven melden wat het nieuwe KI is.

Hetzij gaat u hiermee akkoord. Dan wordt het nieuwe kadastraal inkomen definitief.

Hetzij gaat u hiermee niet akkoord. Dan dient u een bewaarschrift in te dienen.De periode om dit bezwaar in te dienen, bedraagt maximum twee maanden na de datum van de aangetekende brief van de controleur dan wel zes maanden, te rekenen vanaf de datum op het aanslagbiljet.

Een dergelijk bezwaar dient aangetekend te gebeuren en vereist dat u een tegenvoorstel doet.

De bewaarschriften worden vervolgens onderzocht door een ambtenaar die soms voorstelt dat de eigenaar en de controleur onderhandelingen voeren.
Zo geen akkoord bereikt wordt, is het mogelijk om één dan wel een college van drie deskundigen aan te spreken (dan wel te laten aanstellen door de bevoegde Vrederechter). Deze deskundige(n) treedt/treden op als scheidsrechter(s). Hierbij wordt het KI definitief vastgesteld. Dergelijke vaststelling is geldig en onherroepelijk.

Het spreekt voor zich dat de schatterskosten betaald worden door diegene die het verst verwijderd was van het uiteindelijk vastgestelde KI.

Een laatste opmerking : het is onmogelijk om bezwaar in te dienen indien het kadastraal inkomen van een gebouw is vastgesteld op basis van een bestaand huurcontract.

2) Anderzijds door renovatie.

Dit klinkt misschien vreemd, doch na renovatie kan het kadastraal inkomen ook verminderen.

De daling van het kadastraal inkomen is mogelijk wanneer u als eigenaar uw handelspand of opbrengsteigendom verbouwt tot een eengezinswoning (commerciële ruimtes hebben immers een hoger kadastraal inkomen).

Om zo’n vermindering te krijgen dient u de verbouwing zelf bij het kadaster te melden en om een herschatting te vragen.. Voorwaarde is wel dat men na de verbouwing moet kunnen zien dat het onroerend goed nooit meer als handelspand gebruikt zal worden (dit kan bijvoorbeeld door het verwijderen van de etalage). Het aangepaste kadastraal inkomen begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het einde van de verbouwingswerken.

Ook hier geldt de mogelijkheid om – zo u niet akkoord gaat met het vastgestelde bedrag na de herschatting – bezwaar in te dienen (cf. hierboven).

Tenslotte nog dit: zo u een vermindering aanvraagt, legt u best onmiddellijk reeds stukken voor die de reden van uw verzoek rechtvaardigen.